اعلان

نکات فتوگرافی پزشکی

ارائه فتوگرافی

ارائه تصاویر جهت ارائه به پزشک

انجام پروسه تصویر

ارائه تصاویر با کیفیت از مراجعین

فتوگرافی

رعایت اصول فتوگرافی آناتومی

انتقادات و پیشنهادات

پل ارتباطی با فتوگرافی پزشکی طب نما (صادقیه)